ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብሸነኽ ምብራቕ ኣፍሪካ በትረ መንግስቲ ዝዓተረ ሰሎሙናዊ ስርወ መንግስቲ ቤተ መንግስቱ ኣኽሱም ዝገበረ ብሰራዊት በዝሕን ሓይልን፣ ብስፍሓት ግዝኣትን ድንበር ሓለዋን ፣ ብልምዓትን ዕብየትን ሃገር፣ ብጥበብን ፍልጠትን፣ ዕምቆትን ስፍሓትን ኮታስ ብኩለመዳይ ስልጣነን ስልጣንን ኣኽሱማውያን ኣብቲ ዘመን እቲ ተወዳዳራይ ዘይነበሮ ስልጣኑ እንከይተቖራረፀ ንዘመናት ብፀብለልታ ዝፀንሐ ምንባሩ ብፅሑፍ ዝተሰነደን ብምርምር ኳዕቲ መሬት ዝተረኸበ ቅርስታትን ይገልፁ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊት ትግራይ ኣብ በረኻ (ኣብ ድብያ ውግእ) እንከሎ ዝበዝሕ ግዝኣት ትግራይ ኣብ ኢድ ፀላኢ እንከሎ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ከምዝገለፆ ኣብዛ ዓለም ብመንነቶም ሓያላት ሽድሽተ ሃገራት ኢሉ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ግሪካውያን፣ ተጋሩ፣ ፐርሻውያንን ካልኦት ሰለስተ ሃገራትን ኣስማት ፀሪሑ እዩ። እዞም ብመንነቶም ዘይደራደሩ፣ እንተደኣ ተነኺኦም ፀላእቶም እንከይደምሰሱ ንድሕሪት ዘይምለሱ፣ ስሙር ሓድነትን ቅልፅምን ዝወነኑ፣ መትከላውያን፣ ፍትሓውያንን ካልኦትን ረቋሒታት መዚኑ ተጋሩ ሓያላት ኢሉ መስኪሩ እዩ።
እዚ ሓያል ዝተበሃለ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ብተደጋጋሚ ብውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝተኸፈተሎም ወራርን ኲናትን እናመከተ ፀላኢ እናሕፈረ መንነቱ ኣኽቢሩ ዝፀንሐ ዘኹርዕ ታሪክ ዝወነነ ህዝቢ እዩ።
ናይ ቀረባ እዋን ታሪኽ ንምርኣይ እንትፍትን ቅድሚ ወራር ጣልያን ብተደጋጋሚ ብዝተኻየደ ወራርን ኲናትን እኒ ሃፀይ ዮሃንስን ኣፍሪካዊ ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋን ዝመርሕዎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝወፈሮ ዓወት ምዕታሩ ባህሉ ነይሩ። ፋሽስት ወራሪ ጣልያን ብተጋሩ እዮ ተደምሲሱ። ሃፀይ ሚኒሊክ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጊዮርግስ ተሓቢኡ ከምዝነበረ ይፍለጥ። ታሪኽ ምሕባእ ሚኒሊክ ምርኣይ እዩ። (እቲ ምስ ሚኒሊክ ካብ ዝተፈለለዩ ከባቢታት ናብ ትግራይ ዝመፀ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ሃፍቲ ትግራይ ምዕናው እዩ ዝነበረ ስርሑ። ወይ ከዓ ዓወት ተጋሩ ምድማቕ እምበር ናብ ዝተወደአን ዘተማረኸን ፀላኢ ሓንቲ ጦር ኣይሰንደወን።)
ደሓር እውን ኣብ ዘመነ ደርግ ”ወፅዓ እምቢ” ኢሉ ኣንፃር ኣህዳዊ ስርዓት ደርግ ተቃሊሱ ዝተዓወተ እቲ ኣብ ውሽጡ ደም ቀደሞት ኣኽሱማውያን ዘለዎ ትግራዋይ እዩ። ትግራዋይ፣ ፅኑዕ ህዝባዊ ቃልሲ ተሓንጊጡ ብሕዲተይ ብረትን ተጋደልትን ዝጀመሮ ቃልሲ ህዝቢ ኣሰሊፉ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ሰራዊትን ዕጥቂን ዝምካሕ ዝነበረ ደርግ ዝደምሰሰ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኲናት ጥራሕ ኣይኮነን ጅግና። ኣብ ካልኦት ዘፈራት እውን ተዋፊሩ ዓወት ምዕታር ልማዱ እዩ። ንኣብነት ኣብ ልምዓት እንተደኣ ርኢና እውን ድሕሪ ውድቐት ደርግ ኣብ 27 ዓመት ዘመዝገቦም ዓወታት ምፅራሕ ይከኣል እዩ። ንካልኦት ክልላት ኮነ ሃገራት መርኣያ ዝኾነ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ። ኣብ ዕቀባ ሓመድን ማይን፣ ኣብ ዘፈር ጥዕና ብፍላይ ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን፣ ወዘተ. ምፅራሕ ይከኣል።
ትግራዋይ ኣብ ኲናት ኮነ ኣብ ልምዓት ዘለዎ ዕውትነት መርኣያ ዋላ እኳ እንተኾነ ተገጥራውን ሰብ ስራሕን ሓደጋ እንተጋጥሞ እውን ብጥበብን ብሰብኣውነትን ይምክቶ እምበር ካብ ተራ ሰብኣውነትን መንነቱ ወፃእ መስምር ኣይዘልልን። ዝሓለፉ ግዝያት እንትንርኢ ኣብ ዝኸፍአ ጥምየትን ድርቅን(ኣብ 1977 ኣቖፃፀራ ግእዝ) ከቢድ ፀበባታት እንተጋጥም ፀገማቱ ዝፈትሐሉ መገዲ ፍሉይን ዝነኣድ ስብእናን ዝወነነ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ሓሊፉ። ጠሚዩ እውን ስርዓት ሓሊዩ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍኦም ህፃነት፣ ጥኑሳት፣ ኣረጋውያን፣ ጥዕና ዝሰኣኑን ካልኦት ቅድምያ ሂቡ ዝተረፎ ብስርዓት ተማቒሉ እስትንፋሱ ዘፅንሕን ዘሰጋግርን እዩ። ካብታ ርካባቱ ድማ መቒሉ ንዝኣምኖ ሰራዊቱ ዘካፍል ፍሉይ ህዝቢ እዩ።
እዚ ህዝቢን ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጠረ ሰራዊትን ንህዝባውን ፍትውን ዕላምኡ ዝነብር በዓል መትከል ከምዝኾነ ዝስመረሉ መንነት እዩ። ብቀንዱ ድማ ዝሓሰቦ እንከይፈፀመ ዘይሓድር፤ ዝሓሰቦ ዝትግብር ተኣማኒ ህዝቢ እዩ። ነዚ ፍሉይ ህዝቢ ንምስኳንን ንምብርካኽን ሰራዊት ኣብዪ ንብሕቱ ንህዝቢ ትግራይ ገጢሙ ከምዘይስዕሮ ምስፈለጠ ዘራያት ኣኪቡ ብልፍንቲ (ዝኸሓነ ቂም ዘለዎ ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ኢምሬትርን ካልኦትን ዘራያት ብበዝሒ ሰራዊትን ኣፅዋርን ብምሓዝ ብሰማይን ብምድርን ንትግራይ ወሪሩ ጆኖሳይድ ፈፂሙ እዩ።
”የለን” እንትብልዎ ዝህልው፣ ”ተበቲኑ” እንትብሃል ዝሓብር፣ ”ከም ሕሩጭ ተበቲኑ” እንትበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታ ተረኺቡ ንፀላኢ ዝድምስስ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጆኖሳይድ ኢዱን እግሩን ኣኪቡ ”ኣሜን” ኢሉ ኣይተንበርከኸን። ብብርኪ ዓለም ፍልስፍና ተጋሩ ክትኾን ብትኽእል ”ሓመድ ልሒስካ ምትሳእ” ብተግባር ከም ዝከኣል ዘርአዩ ሕዲተይ ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ኣዕሲሎም ነቲ ፋሽስትን ወራሪን ሰራዊት ደምሲሶምዎ። ሰራዊት ትግራይ ማለት ህዝቢ ትግራይ እዩ። ብብርኪ ሰራዊት ድማ ነባር ሓይልን ሓዱሽ ወለዶን ዝተዋደደሉ። እዚ ሰራዊት ኣብ ሓፂር ግዘ ተወዲቡ ፀላኢ ብዘገርም ቅልጣፈን ፅንዓትን ደምሲሱን ማሪኹን ብዕጥቂ እውን ብዘይካ ነፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ማሪኹ እዮ።
እቲ ንባዕሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ካልኦት ህዝብታት እውን ክውፅኡ ኣይደልን ዝበሃል መግለፂኡ ብተግባር ኣብ ዝተቖፃፀሮም ከባቢታት ዝርከቡ ህዝቢን ንብረትን ክብሪ ሓሊዩን ዝተረጋገዐ ሰላማዊ ናብራ ንክነብሩን ገይሩ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዘ ድልውነትና እንትነፃፀር ስሩዕ ሰራዊት ዘይብሉ ፀላኢ ”እዚ” ዝበሃል ዘስግኣት ኣብዘይኮነሉ ብርኪ ኢና ንርከብ። ስሩዕ ሰራዊት ዝተወደኦ ፀላኢ ህፃናትን ኣረጋውያንን ናብ ኲናት ኣእትዩ ከም ቖፅሊ እናረገፉ ምዃኖም ፀላእቲ ባዕሎም እናተዛረቡ እዮም። (ባዕሎም ኣብ ሓደ ግንባር 10 ሽሕ ሞይቶም እንትብሉ ምሩኻት ድማ ሰለስተ ሓሙሽተ መዓልቲ ዘልዕሎ ዝሞቱ ብዙሓት ወታደራት ከምዝረኣዩ ይዛረቡ ኣለው።
ብፍላይ ሓደ ምሩኽ ”ናብ ሰማይ እንትትርኢ ዕስለ ሽላ ናብ መሬት እንትትርኢ ዘይተቐበሩ ሬሳታት እዩ። እዚ እንትርኢ ዕላማ ዘይብሉ ሞት ካብ ዝሞት ኢለ ኢደይ ሂበ።” በለ)
እቲ ኣብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ሰራዊትን ኣፅዋርን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተደምሲሱ ኣፅዋር ተማሪኹ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ እዩ ዝርከብ። እዚ ማለት ምስቲ ነባርን ሓዱሽን ወለዶ ከም ብሓዱሽ ዝተሃነፀ ሽሾ ሰራዊት ትግራይ እቲ ዘይብተኽ መትከሉን ፅንዓቱን ብቀንዱ ብተወሰኺ ድማ ካብ ኢድ ፀላኢ ዝመንዝዖ ዕጥቂ ዝወነኖ ሓያል ምዃኑ እናመስከረን እናርአየን እይርከብ። ኣብ ቐረባ እዋን ምንቅስቓስ ሰራዊት ትግራይ ዝረኣዩ ገለ ሚድያታት እውን ሓያልነት ሰራዊት ትግራይ እናመስከሩ ይርከቡ።
ንሕና ድማ ንብል ሰራዊት ትግራይ ካብኡ ንላዕሊ እዩ። ምኽንያቱ ብዛዕባ ባዕልትና ካልኦት ካብ ዝገልፁና ባዕልትና እንዲና ንፈልጦ። ኲናት ምሽጥር እዩ። ምቅይያር ኣንፈትን ቦታን ስልቲ ኲናት እዩ። ኣመራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ህዝባውን ፍትሓውን ዕላማ ዝተሓንገጠ፣ ዓለም ለኸ ሕግታት ዘተግበረ፣ ሳይንሳውን ዘመናውን ኣተሓሳሰባ ዝተሓንገጠ ሰራዊት እዩ።
ሰራዊት ትግራይ ምስ ህዝቡ፣ ንባዕሉን ንህዝቡን ካብ ኣራዊት ሰራዊት ፀላእቲ መንጋጋ ወፂኡን ዘውፀአ፤ ነቶም ዝማረኾም ወታደራት ተንከባኺቡን ሓራ ዝወፁ ከባቢታት እውን ሓብሒቡ ህዝባዊ ባህርያቱ ዘመስከረ ሰራዊት ትግራይ እዩ።
ብቕልፅሙ(ሓድነቱ)፣ ሰናይ ድሌቱ( ፍትሓዊነቱ)፣ ለባም ኣተሓሳስብኡን ተኣማንነቱን ሰራዊት ትግራይ ብዓይኒ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ተኣማኒ ሰራዊት / ህዝቢ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሓያል እዩ ንብል። ኩል ግዘ ይስዕር። ትግራይ ትስዕር!
ኣቤሰሎም ኣ.

መትከል ሚድያhttp://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply