ድምፂ ህዝቢ ከይስማዕ ዓፊንካ ህዝቢ ምፅናት ፋሽሽታውያን ስርዓታት ካብ ዝጥቀሙሎም ሸርሕታት ተጠቃሲ እዩ። ጉጅለ #ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ኮታስ መንገዲ፣ ስልኪ፣ ባንኪ፣ መብራህቲ ወዘተ ህዝቢ ግልጋሎት ከይረክብን ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣረመንያዊ ተግባራት ብምፍፃም ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኣየበለን።
“ብሹም #ትግራዋይ ብሙሉኡ እዩ ዝዉቃዕ ነይሩ” ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝተመዛበለ ሓደ ወገን ዝበሎ እዩ። ትግራዋይነት ገበን ኣብ ዝኾነሉ ዘበን፣ ንኡስ ትግራዋይ መከራ ክቅበል ናብ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዱ። “ኣብ እንዳ ሻሂ እናሃለኹ ብጥቆማ መፅዮም ፋኖ ኣሲሮሙኒ” ይብል። ምስተተሓዘ እዉን ንልዕሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝፀነሐ ነዊሕ ናይ #ስቃይ ጉዕዞ እዩ ጀሚሩ።
ኣብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም ኣስታት 150 ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ካብ ቤት ማእሰርቲ ፈልዮም እናወሰዱ ብዝረኸብዎ ከም ዝቅጥቅጥዎም እዩ ዝዛረብ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘርኢ ተጋሩ ንምጥፋእ ጅምላዊ ማእሰርትን መቅተልትን ይፍፀም ከም ዘሎ ተዛሪቡ።
“ን17 ሰባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶሙና” ብምባል እቶም ሰለስተ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝቐተልዎም ይገልፅ። ንቶም ዝቐተልዎም ተጋሩ “ንድሕሪት ኢዶም ኣሲሮም እዮም ቐቲሎሞም” ድማ ኢሉ። ቐቲሎም ከም ዝደርበዩዎም ንድወት ብምግላፅ፣ እዞም ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት #ክልል ኣምሓራ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ዘለዉ በደል ብቅልፅምና እዩ ደዉ ክብል ዝክእል ብምባል ከዓ ኩሉ ክቃለስን ክምኽትን ከም ዝግባእ ሓቢሩ።
ነዙይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዕፅዋን ክባን እንተይተሰኮነ እኳ ደኣስ ሕልሚ ደመኛታት ፀላእቱ ንምብርዓንን እከይ ተግባር እቶም #ሰረኛታት ንከይሰምርን፣ ኣብ ዕንግድዕኡ ዘሎ ፆር ንምርጋፍ፣ ንሰራዊት ትግራይ ደጀን ካብ ምዃን ብዝዘለለ ደቁ መሪቑ ናብ ግንባር እናለኣኸ ዕምሪ ፀላእቱ ኣብ ምሕፃር ከይተሓለለ እጃሙ እናወፈየ ዝርከብ።
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ #ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ ደገ ዘለዉ ዳያስፖራ ደቂ ትግራይ እውን ካብ መስዋእቲ ብዘይንእስ ብዝከኣሎም ኩሉ ቁርን ኣስሓይታን፣ ሙቐትን ነዳድ ፀሓይን እንተየሰኮኑዎም ክሳብ ዳርቻ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ዝገሃድ፣ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐን ይበፅሕን ዘሎ #ጀኖሳይድ፣ ዓለም ክትሰምዖን ካብ “የተሓሳስበኒ ኣሎ” ሓፈሻዊ ኣዘራርባ ተናጊፋ ናብ ጥቅዊን ዝጭበጥን ተግባር ብምስግጋር ፍታሕ ክመፅእ ኣብ ምግባር ካብኣቶም ዝድለ ኩሉ ምንቅስቓስ ይፍፅሙ ኣለው።
ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎን እናቐፀለ ዝርከብን ገበን ንምኹናን ኣብ መላእ ዓለም #ብዳያስፖራ ትግራይ ዝሳለጥ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ትግራይ ናእድኡ ገሊፁ እዩ።
ብሓፈሻ እቲ #ብልፍንታውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ #ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ፈናፂሕኻ ንምውፃእ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጀሚሩዎ ዘሎ ምርግጋፅ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ናህሩ ብምዕቃብን ስሙር #ሓድነቱ ብምሕያልን #ንዘይተርፍ ዓወት ብሓፂናዊ ፅንዓት ክምርሽ ይግባእ።

መትከል ሚድያhttp://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply