ኣሜሪካ ረብሓታታ ብብዙሕ መንገዲ እያ ተፈፅም። ነዚ ዘፈፅሙ ብዙሓት ኣካላት ዋላ ይሃልውዋ ነዚ ፅሑፍ ክጥዕም ንኽልቲኦም ክንጠቅስ;

 1. በብእዋኑ ዝምረፅ ምምሕዳር ኣሜሪካ
 2. ትካል ደሕንነት ኣሜሪካ (CIA)
  ናይ ሲኣይኤ ስራሕ ምስ ዝምረፁ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ዘይለዋወጥ ረብሓ እታ ሃገር ኣብ ሙሉእ ዓለም ቀዋምን ሞያውን ብዝኾነ መንገዲ እናተንተነ መንገዲ ዘቐምጥን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ዝተመረፀ ምምሕዳር ዘፈፅምን እንትኸውን እቶም በብእዋኑ ዝምረፁ ምምሕዳራት ግና ብዓይኒ ፓለቲክኦምን መትከል ፓርቲኦምን እናረኣዩ ረብሓ ኣሜሪካ ብምትንታን ዝፍፅሙ እዮም። ይኹን እንበር እቶም ምምሕዳራት ብዛዕባ ረብሓ ሃገር ዘይሰግርዎም ቀይሕ መስመራት ኣለው። ብምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ምምሕዳራት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ሲኣይኤ ብቐረባ ምስርሖም ግድን እዩ።
  ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልው ትደልዮ ስርዓት ምስ ናታ ክብርታትን ረብሓታት ዝኸይድን ብዋናነት ድማ ናይ ተናሓናሕታ ፓሊሲ መፈፀሚ ዘይኾነ ክኸውን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ቐርኒ ኣፍሪካ ብዝህልዋ ጂኦፓለቲካዊ ኣድላይነት መንፅር ብዋናነት እንታይ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልው ትደልዮም ክብርታት?
  ሀ. ናፃ ዕዳጋ ወይ ድማ ሊበራል ስርዓት
  ለ. ዜግነታዊ ብሄርተኝነት (Civic Nationalism)
  ሐ. ፀጥታ (National and regional security)
  መ. ዴሞክራሲ(rule of law, human rights and multiparty system)
  ኣሜሪካ ስርዓት ኢህወደግ(ኣብዮታዊ ዴሞክራሲ) ኣብ ኸይዲ ሊበራል ስርዓትን ዜግነታዊ ብሄርተኝነት(ኢትዮጵያዊ መንነት) ከምዝወልድ ተረዲእዎም እዩ። ኣብዚ እቲ ስርዓት ብኸይዲ ቀልጢፉ ክልወጥ ድጋፍን ፅዕንቶን ካብ ምግባር ወፃእ ዓብይ ኣፈላላይ ኣይነበራን። ናይ ኢህወደግ ስርዓት ብመዳይ ውሽጣውን ከባብያውን ፀጥታ እውን ብኣንፃራውነት ዘተኣማምን እዩ ነይሩ። ዴሞክራሲ ንመፈራርሒ ውጥም ቕልቕል ዘብልዋ በትሪ እንበር ብዙሕ ዝደፍእሉ ኣይኮነን። ዴሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካ ዴሞክራት ፓርቲ መንግስትነት እንትሕዝ ካብ ክብርታት እቲ ፓርቲ ብዝነቕል ከም ኣድላይነቱ ፀቕጢ ዝገብረሉ እንበር ከም ቅድመ ኹነት ዝጥቀምሉ ኣይኮነን።
  ስርዓት ኢህወዴግ ምስ ኣሜሪካ ብቐንዱ ዘገራጨዎም ምትእትታው ቻይና እዩ። ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ከም ሞዴልነት ተጠቒማ ናብ ካልኦት ኣፍሪካ ዓድታት ከም ጌትወይ ክትጥቀመላ ጀሚራ። ኢትዮጵያ መቐመጢት ኣፍሪካ ሕብረት ካብ ምዃና ብተወሳኺ ንካልኦት ኣፍሪካ ሃገራት ብብዙሕ መዳይ ምፅላው ጀሚራ። እቲ ምስ ቻይና ዝግበር ርክብ እውን ከም ሞዴል ካልኦት ሃገራት ክወስድኦ ጀሚረን። ስርዓት ኢህወዴግ እውን ነታ ዴሞክራሲ እናበለት ሞኽ እተብሎ ኣሜሪካ ገዲፉ ፓርትያዊ ርክብ ምስ ናይ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን እዩ ኣሜሪካ ስርዓት ኢህወደግ ካብ ክብርታታን ረብሓታታን ከምዘፈንገጠን ብተፃራርኡ ሓደጋ ምዃኑ ተረዲኣ ክተኣልዮ መደብ ሒዛ ምንቕስቓስ ዝጀመረት። ነዚ ንምፍፃም ድማ መሓዙት ክትደልይ ግድን እዩ።
  ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ምስ ናይ ኢህወደግ ስርዓት ዘለዎ ቐንዲ ተፃብኦ እቲ ተሃኒፁ ክውዳእ ተቓሪቡ ዝነበረ ብኣምሓራይ መንነት ዝተለኸየ ህንፀት ሃገራዊ መንነት(nation state) ፕሮጀክት ስለዝኾለፈ እዩ። ትዕግስቲ ኣይነበሮምን ወይ ኣይተረድኦምን እምበር ኢህወዴግ እናሃነፆ ዝነበረ ስርዓት መወዳእትኡ እቲ ንሶም ዝሓልምዎ ፕሮጀክት ብዘመናዊ መልክዑ ምግሃዱ ኣይተርፍን ነይሩ። ብውፅኢቱ ትግራዋይ መንነት እውን ብኸይዲ ይቅህም። ናይ ጎንደር ፓለቲካ እንተዘይዘርጎ ናይ ሸዋ ስቕታ እውን እዚ ዝተረድአ ይመስል። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ስእነት ዴሞክራሲ ካልኦት ፀረ ኢህወዴግ ሓይልታት ዋላ ይሃልው እቲ ቐንዲ ግን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እዩ። ካልእ ምስ ምጅማር ህዳሰ ግድብ ተተሓሒዙ ግብፂ እውን ኣካል ፅምዶ ኣሜሪካን ኣምሓሩን ካልኦት ሓይልታት ኮይና።
  እቲ ዝኾነ ኾይኑ ስርዓት ኢህወደግ ካብ ውሽጡ ብዝተስአ ምፍንቃልን ካብ ደገ ብዝመፅአ ፅዕንቶን ተሳዒሩ። ብቀንዱ ንኣሜሪካ፣ ሓይሊ ኣምሓራን ግብፅን ከሐጉስ ዝተሓርየ ኣብዪ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ። ናብ ስልጣን ምስ መፅአ ብተኸታታሊ ዝገበሮ ለውጥታትን ፅምዶታትን ብድሕሪ እቲ ምውዳቕ ኢህወደግ መን ከምዝነበረ ዝጥቑም እዩ። እተን ክብርታት ኣሜሪካ ዝበልናየን ኩለን ክትግበራ እንተነኣሰ ኣንፈታት ኣቐሚጡ፣ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ድሌት ዘማልእ መስመር ተኸቲሉ ካብኡ እውን ንግብፂ ዝሰማማዕ ማዕቐፍ ተቐቢሉ።
  ኣብ ከይዲ ካብ ስርዓት ኢህወደግ ወፂኡ ኣብቲ ሓዱሽ ፅምዶ ኣይኣቱን ምስ ዝበለ ህወሓት ምግርጫዋት ስዒቦም። እቲ ቀንዲ ግርጭቶም መን ኣርሓ እቲ ፅምዶ ይኹን ዝብል እዩ። ህወሓት ብባህርኡ ኣርሓ ዘይኾንኩሉ ፅምዶ ኣይኣቱን፤ እቲ ሓዱሽ ፅምዶ ድማ ናይ ባዕሉ ኣርሓ ኣለዎ። ኣብዪ ኣሕመድ። እዚ ኸይዲ ንሓይሊ ኣምሓራ ዓብዪ ዕድል ሂብዎ።
  እዚ ምስሕሓብ ከምዘይተርፍ ዝፈለጠ ኣብዪ ኣሕመድ ቀዲሙ ካልእ ፅምዶ ፈፂሙ። ፅምዶ ምስ ኤርትራ። እዚ ፅምዶ ንኣምሓራ ዓብይ ትግራይ ናይ ምንብካኽ ዕላማ ድጋፍ እንተርክበሎም ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ ክብርታት ናብ ስልጣን ዘምፅእዎ ኣሜሪካውያን ምርሓቕ ዝጀመረሉ እዋን እዩ። በዓል ኢሚሬትስን ስዑዲ ዓረብን ድማ ምስ ናይ ቐይሕ ባሕሪ ፓለቲካ ተኣሳሲሩ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን(ኣብዪን ኢሳያስን) ካልእ ፅምዶ መስሪተን። እዚ ኹሉ እንትኸውን ቻይና እንተነኣሰ(እቲ ብኢትዮጵያ ኣቢላ ናብ ኣፍሪካ ምእታው ዝብል ፕሮጀክት ብይሕደር ኣቐሚጣ) ነታ ሃገር ዝሃበታ ልቓሕን ካልኦት ኢንቨስትመንትታት ንምሕላው ምስ ዝመፅአ ሓዱሽ ስርዓት ምስራሕ ጀሚራ። እቲ ረኽቢ መንግስታዊ ጥራይ ኮይኑ። ብልፅግናን ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይናን ምሕዝነት የብሎምን።
  እቲ ምስሕሓብ ቐፂሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቕሉዕ ልፍንታዊ ኲናት ተኣዊጁ። ምስ’ቲ ሓዱሽ ስርዓት ፅምዶ ዝፈፀሙ ኣካላት ኩሎም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ተሳቲፎም። ኣብ ትግራይ እውን እዚ ዘይበሃል ግህሰት ሰብኣውነት ጄኖሳይድ ተፈፂሙን ይቕፅልን ኣሎ። ብውፅኢቱ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ኮይኑ።
  እቲ ኲናት ክጅምር ከሎ ዓለም ስቕ ኢሉ ይዕዘብ ነይሩ፤ ብቕሉዕ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ዝሃቡ እውን ኣለው። ኣሜሪካ(ምምሕዳር ትራምፕ ይኹን ሲኣይኤ) ኣብቲ መጀመርታ ብተዘዋዋሪ ደጋፊት እቲ ኩናት እያ ነይራ። ኣብ ማእኸል እቲ ኩናት ግና ኣሜሪካ መረፃ ብምግባር ምምሕዳራ ቐይራ። ዝተመረፁ ኣባላት ዴሞክራት ፓርቲ ቕድሚ ናብ ስልጣን ምድያቦም እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብትሪ ብምኹናን ኣብ ስልጣን ምስደየቡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምትታት ከምዝወስዱ ምሕናይ ጀሚሮም። ብመንፅር ሰብኣዊ መሰል ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበላ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ውጥም ክብላ ጀሚረን። ብፍላይ ኣብ ኣውሮፓ ዘለዋ ኣናእሽቱ ሃገራት ብኣንፃር ክብርታተን ኣምሪረን ዝተቓወማ ኣለዋ።
  ምምሕዳር ጆባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፅአ ዴሞክራትስ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ቕድሚ ናብ ስልጣን ምድያቦም ዝነበሮም ነድሪ ምቕናስ ጀሚሩ። እዚ ዝኸውን መንግስቲ ኮይኖም ምስ ሲኣይኤ ብሓባር ምስራሕ እንትጅምሩ ካብ ናይ ውልቃውን ፓርትያዊ ክብርታቶም ናብ ናይ ሃገር ረብሓታት ኣዘንቢሎም። እቲ ፓርቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀበባ ብመንግስቲ ኣቢሉ ክገብሮ ዘይከኣለ ፅዕንቶ ደገፍቲ እቲ ዴሞክራት ፓርቲ እየን ብዝበሃላ ሚድያታትን ካብ ኣባላት ኮንግረስን ሴኔትን(ዴሞክራት ፓርቲ) ዝቐርብ ጥንኩር ፅዕንቶታት ቐፂሉ። ነዚ ፓርትያዊ ፅዕንቶ እዩ መንግስቲ ኣብዪ ደገፍቱን ከም መንግስታዊ ፅዕንቶ ዝርእይዎ ዘለው። ይኹን እንበር ብደረጃ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ኣድማዒ ፅዕንቶ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ የለን።
  ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተወሰነ ፅዕንቶ ካብ ዓለምለኸ ትካላትን ገለ ምዕራባውያን ሀገራትን ክበፅሖ ጀሚሩ። ሕንቑቕ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ንእሽተይ ፅዕንቶ(ብመንፅር ዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት) ብዝተጋነነ መልክዕ ምስ ሃገራትን ዓለምለኸ ትካላትን ምርማፅ ጀሚሩ። ተጋሩ ብዝገብርዎ ምቕላዕ ካብ ዓለም ዲፕሎማሲ ተነፂሉ። ብቐንዱ ድማ ካብ ቑፅፅር ኣሜሪካ ወፂኡ ምስ ኢሳያስ ብምምኻርን ምስ ኣንፃር ኣሜሪካ ጠጠው ዝበላ ሃገራት ምምሕዛይ ጀሚሩ። ናይ’ዚ ነፀብራቕ ዛዕባ ትግራይ ኣብ ፀጥታ ቤት ምኽሪ ሕቡራት መንግስታት እንትቐርብ ንኽልተ ዝስንጠቕ ኣወሃህባ ድምፂ ምዕዛብ ይከኣል። ከም ውፅኢቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብዪ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ምጥንካር ጀሚሩ። ምምሕዳር ኣብይ እውን ብቕሉዕ ፀረ ኣሜሪካ ጠጠው ብምባል ምስ መናሓንሕቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ተለጢፉ። እዚ ንቻይና ዓብይ ዕድል እዩ። ቻይና ኢትዮጵያ ተበታቲና ዝሃበቶ ልቓሕን ኣብታ ሃገር ዘፍሰሰቶ ኢንቨስትመንት ንበለል ካብ ምትራፍ ፍርሒ ተገላጊላ እቲ ኣብ ዘበን ኢህወደግ ዝነበረ ናብ ኣፍሪካ ትኣትወሉ መንገዲ(ብኣሜሪካ ተመንጢላ ዝነበረት) ዝኽፈተሉ መንገዲ ክህሉ ተኽእሎ ከምዘሎ ኣሚና ንምምሕዳር ኣብዪ ምድሓን ከም ሓደ መማረፂ ወሲዳ ትሰርሕ ኣላ። ናይ ካልኦት ሃገራት(ብዘይካ ሃገራት ዓረብ) እኳ መሳርሒ ካብ ምሻጥን ናይ ፀላእየይ ፀላኢ ፈታውየይ ካብ ዝብል ሃልኪ ወፃእ እዚ ዝበሃል ዘላቒ ረብሓ ምስ ኢትዮጵያ የብለንን። ናይ ሕድሕድ ሃገራት ምትንታን ይከኣል እዩ ።ይኹን እንበር ናይ’ዚ ፅሑፍ ዕላማ ኣብ ቐንዲ ተዋሳእቲ ምትኳር ስለዝኾነ ንሕለፎ።
  እዚ ምስ ዝኸውን ኣሜሪካ ናይ ኣብዪ መንግስቲ ረብሕኣ ከምዘየኽብረላ ኣረጋጊፃ። ናይ ኣምሓራይ ሓይሊ ጨካንን ድሑርን( barbaric and backward) ስለዝኾነ ብዘላቕነት መሓዛ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ክዘልቕ ከምዘይኽእል ተረዲኣ። ስለዝኾነ እቲ ስርዓት ከምዘሎ ኮይኑ ኣብዪን መሓውሩን(እቲ መንግስቲ) ካብ ስልጣን ክወርድ ከምዘለዎ ኣብ መደምደምታ ዝበፅሐት ትመስል። እዚ እቲ ቐዳማይ ምርጭኣ እዩ። እዚ ኣብዘይኾነሉ ካልኣይ ምርጭኣ ድማ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ኣብ ውሽጣን ንቐርኒ ኣፍሪካን ናይ ፀጥታን ባሕሪ ሰገር ስደት ሓደጋ ዘይትኾነሉ መንገዲ ምሕራይ እዩ። እዚ ናይ ኣውሮፓ፣ እስራኤል፣ኬንያን ካልኦት ሃገራት ድልየት እውን እዩ።
  ቐዳማይ ምርጫ ኣሜሪካ እቲ ስርዓት ከምዘሎ ኮይኑ ንኣብይን መሓውሩን ምቕያር ኮይኑ እቲ ኲናት ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተወንጥሐ እንትኸይድ ስርዓት ስለዝቕይር ክውንነቱ እናነከየ ይኸይድ። ብምኽንያት እቲ ኲናት ኣሜሪካ ነዚ ብይሕደር ዘፅነሐቶ ትመስል።
  ካልኣይ ምርጫ ኣሜሪካ ድማ እታ ሃገር ዝኾነ ስርዓት ይሃልዋ ከይፈረሰት ክትፀንሕ ምግባር እዩ። እቲ ኲናት ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተፀግዐ እንትመፅእ ባህሪ እቶም ተዋጋእቲ ልፍንቲ(ናይ ኦነግ ሰራዊትን ካልኦት ዝሐሸ ናፅነት ዝጠልቡ ናብቲ ወፍሪ ብዕሊ ምፅንባር) ነታ ሃገር ናብ ምብትታን ከየእትዋ ዓብዪ ስግኣት ሓዲርዋ። እቲ ዝነበረ ኢህወዴግ(ህወሓት) እንተተመለሰ ኣሜሪካ ዋላ ቐዳማይ ምርጭኣ ኣይኹን ነታ ሃገር ናይ ምቕፃል ተልእኾ ስለዝህልዎን ምስ ቻይና እውን ተቖራሪፁ ስለዝመፅእ ኣይትፀልኦን። ይኹን እንበር ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ መፃኢ ኣቃውማ ኢትዮጵያ ቅዋሙ ግልፂ ካብ ዘይምዃኑ ብተወሳኺ(ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝማዕበለ ሓያል ድልየት ሃገርነት ከምዘሎ ኮይኑ) ብኸይዲ እቶም ብወታደራዊ ይኹን ፓለቲካዊ ዝሓብሮም ዘለው ኣካላት ድማ ነፃ መውፃእትን ብዋናነት ድማ ዝበለፀ ኣውቶኖሚ ዝጠልቡ ስለዝኾኑ እታ ሃገር ሓደ ኮይና ምቕፃላ ዘረጋግፀሎም ክኸውን ኣይከኣለን። ናይ’ዚ ዓብይ ፀገም ናይ’ቶም ፅምዶታት ዕላዊ ምዃንን ሓይሊ ትግራይ ጠበቓ ናይ ኩሎም ተነፀልቲ ኮይኑ ስለዝተርኣየ(ኣነ ዝረኽቦ መሰል ኩሎም ክህልዎም ኣለዎ ዝብል ዝመስል) ግስጋሰ እቲ ኲናት ምስ ምፍራስ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝራኸብ ኣምሲልዎ እዩ። ስለዝኾነ ንስርዓት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ምውዳቕ ፀረ ረብሓይ እዩ ኢላ ትኣምን ኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ ንኣብይ መንግስትን ደገፍቱን ድጋፍ ትህብ ኣላ። ስርዓት ኣብዪ በቲ ኩናት ክወድቕ ድልየት ተዝህልዋ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብተናፀል ማዕቐብ ኣፅዋር ኲናት ምቕማጥ ጥራይ እኹል እዩ ነይሩ። ነዚ ዝኸውን እውን ዝተቐረበ ብፕሬዝደንት ባይደን ዝተፈረመ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ኣለዋ። ይኹን እንበር ኣይገበረቶን። እኳድኣስ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንከይኣትው ምስዝፅዕሩ ሓይልታት ተደሪባ።
  ከም መርኣያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጄኖሳይድ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ከይወፅእ ሴክረታሪ ብሊንከን ዓፊኑ ሒዝዎ ይበሃል ኣሎ። እዚ ንኽልተ ነገር እዩ ክጠቕሞም ሓደ ንኣብዪ ከም ሊቨሬጅ ሒዞም ድላዮም ክገብር ወይ ካብ ስልጣን ክወርድ ንምግዳድን ካልኣይ ድማ ጄኖሳይድ ምዃኑ እንተድኣ ተረጋጊፁ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ካብ’ቲ ሐዚ ዝኽተልዎ ዘለው ኣካይዳ ወፃእ ክኸዱ ብሕጊ ዝለዝግደዱ። እዚ ሪፓርት ውፅኢቱ ኣብ ትግራይ ጄኖሳይድ ምክያዱ ዘረጋግፅ እንተኾይኑ ብወገን ትግራይ እቲ ሪፓርቲ ዕላዊ ክኸውን ድፍኢት ምግባር ኣድላይ እዩ። ብዙሕ ነገር እዩ ዝቕይር።
  መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዘመተ ሽም ምጥፋእ ካብ ስልጣኑ ትኣልዮ ድልየት ከምዘለዋ ስለዝፈልጥ እንበር ከምቲ ዝብሎ ፀረ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት ኣይኮነን። ኣሜሪካ ብኤምባሲኣ ኣቢላ ንዜጋታታ ካብታ ሃገር ክወፅኡ ትገብሮ ዘላ ፃውዒት ዴሞክራት ፓርቲ ብተመሳሳሊ ኹነት ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ ዝኸሰሮ ፓለቲካዊ ኽሳራ ኣንፃር እንትርአ እዋናዊ ስጉምቲ እዩ። ዴሞክራት ፓርቲ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከይፈርስ ብዝብል ተመሳሳሊ ኽሳራ ክኸስር ኣየዋፅኦን። ብመንፅር መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ዝነዝሖ ዘሎ ፀለመን ሽም ምጥፋእን ግብረ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታታ ከይፍፀም መጠንቐቕታ እንተሃበት እኹል ምኽንያት ኣለዋ። ስለዝኾነ እዚ ኣሜሪካ ኮነ ኢላ እቲ ስርዓት ንክፈርስ ተገብሮ ዘላ ውዲት እዩ ዝብል ምኽንያታዊ ኣይኮነን። ብተግባር ስርዓት ኣብዪ ከይፈርስ ምስ ተናሓናሕታ ከይተረፈ ሓቢራ እያ ትከላኸሎ ዘላ። ኣመፃፅእኡ እንተርኢና ዋንነት ኣራት ኪሎ ዘሎ ስርዓት ልዕሊ ኣብዪ ናይ ኣሜሪካ እዩ።
  ስለዝኾነ ትግራይ ካብ ናይ ሓደ ፓለቲካዊ ፓርቲ ረብሓን መስመርን ወፂኣ ኩሉ ዝሰማመዐሉ ዘላቒ ረብሓታት ትግራይ ኣነፂራ፤ እዚ ዝተነፀረ ረብሓን ክብርን ትግራይ ዘቤታዊ መሰረት ከምዘለዎን ብመሰረታውነት ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክብርታትን ረብሓታትን ከምዘይጋጮን እኳድኣስ ከምዝቃደውን፤ ውሑስ ዘላቒ ምሕዝነት ድማ ምስ መፃኢት ትግራይ ምትካል ከምዝከኣል ክርድኡን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ፓሊሲኦም ክቕይሩ ምግባር ኣድላይ እዩ። እዚ ክርድኡ ብምግባር ተወሰኽቲ ክልተኣዊ ረብሓታት ብኣንፃር ጂኦፓለቲክስ ብምዝርዛር ምስ ኣሜሪካ ድርድር ምግባር ወሳናይ እዩ። ጠለብ ትግራይ ምስ ጠለብ ካልኦት “ብሄራት” ክጃመል የብሉን። ምስ ካልኦት ዝተጃመለ ጠለብ ትግራይ ክውንነቱ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን። ከም ኤርትራ ሸተት ማለት እናተኽኣለ ከም ዩጎዝላቭያ ዘይኮነ ኢልካ ምትእኽኻብ ኣይጠቅምን። ከም ዩጎዝላቭያ ምዃን ኣንፃር ረብሓ ብዙሓት ሃገራት ስለዝኾነ እዩ ምስ እዘን ኩለን ሃገራት ንገጥም ዘለና። ምዝዛም እዚ ኲናት ይኹን መፃኢ ዕፃ ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ብንገብሮ ድርድር ዘላቒ ፍታሕ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎ። ዘላቒ ህላወን ደሕንነትን ብፓለቲካ ዓወት እዩ ዝረጋገፅ።
  እዚ ማለት ትግራይ ዘየለትሉ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ዝመሰላ ኣቐሚጣ ከምዝመሰላ እንተጣየሸታ ምስ ኣሜሪካ ዘገራጭው ክህልወና የብሉን። እዚ ካብ ልብና ክንኣምነሉ ኣለና። ነብስና ካብ ኢትዮጵያ ነላቕቕ። ኣብ ፓለቲካ ኢትዮጵያ ኣቲና እንትንልወስ ተፃብኦታትና እናበዝሑ ተረግሪግና ንተርፍ። ፀገማት ኢትዮጵያ ክንፈትሕ ኣይንኽእልን። ኢትዮጵያውያን ከምዝጠዓሞምን ከምዝኸኣልዎን ይንበሩ። ትግራይ’ውን ውሽጣዊ ሓርነታ ኣረጋጊፃ ከም ባህጋን ፀጋታታን ትንበር።
  ትግራይ ትስዕር!

ኣሉላ ሃይሉ ነጋhttp://ኣሉላ ሃይሉ ነጋ

Share.

Leave A Reply