ዓለም ከመይ እያ ትሰርሕ ዘላ? ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ንምርግጋፅ ብቓላት ንምግላፅ ዘፀግም መስዋእቲ ኣብ ዝኸፍለሉ ኩነታት ሓያላታ ሃገራት (ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ኤሚሬት፣ ቱርኪ፣ ሩሲያ ወዘተ) ምስቶም ህዝቢ ከም ህዝቢ ከፀንቱ ዝወፈሩ ዓመፅቲ መንግስቲታት ጠጠው ምባለን ጥራይ ዘይኮነስ ኢደን ኣእቲየን’ውን ይዋግኣና ኣለዋ። ስለምንታይ ክንዲዚ ጨኪኖምልና? ሸውዓተ ሚሊዮን ህዝቢ ብጥሜትን ሕማምን ክመውት ስለምንታይ ፍቓደኛታት ኮይኖም? ካብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ስለምንታይ ናይቲ ሓራዲ ሰብ ዝኾነ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ምርጭኦም ኮይኑ? 27 ዓመታት ሃገሩ ሰላም ገይሩ ኣብ ቐርኒ ኣፍሪካ ልዕሊኡን ሃናፃይ ተራ ካብ ዝነበሮ መንግስቲ ስለምንታይ ናይ ሕምስምስ ሓይሊ ፒፒ መሪፆም? እዞም ሓያላት መንግስታት ካብዞም ጨፍጨፍቲና ዝረኽቡዎ ካባና ግን ዘይረኽቡዎ እንታይ እዩ? ንምንታይከ ከምኡ ኮይኑ? ናይ ጨፍጨፍትና ዲፕሎማሲ ካብ ናትና ብምንታይ ይበልፅ? ሓቂ ሒዝካ ትኾርመየኒ ዝብል ዲፕሎማሲ ዶ ወይስ ሓቂ ሒዝካውን ናይ ምትዕፅፃፍ ዲፕሎማሲ ምግባር የዋፅእ? እዞም ዝቕጥቅጡና ወይ ድማ ቀጥተኛን ተዘዋዋሪን ተፅዕኖ ዝገብሩልና ዘለዉ ሓያላት ሃገራት ካባና እንታይ ይፅበዩ? ኣብዚ ተኣፋፊ ቐርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ንሕንሕ ትግራይ ጠቓሚ ተራ ክትፃወት ከምትኽእል ምስ እኒመንን እንተተረዳዳእና ውፂኣታዊ የኸውን? ዓለም ናይ ጥቕሚ ዕዳጋ ስለዝኾነት እንታይ ሂብናኸ እንታይ ንረክብ? ሎሚውን ዓለም ብዘውፅአቶ ሕጊን ብፍትሓዊ ፖለቲካን ትምራሕ ናመስለና ዓለም ክትድንግፀልና ንፀበይ ተጋሩ ንህሉ ዶ?
ኣቱም ተጋሩ፣ ኣጋጢሙና ዘሎ ኸቢድ ኲናት እዩ፡፡ ኣብዚ ተዓዊትና እንተዘይወፂእና ድማ ከም ህዝቢ ካብ ምድረ ገፅ ክንጠፍእ እምበር ባሪያ ኮይና ክንነብር እውን ኣይፍቀደልናን። ፀላእትና ሓሳቦም እስካብ ክንደየናይ ከምዝከይድ ብግብሪን ብጭካነን ገሊፆምልና እዮም። ትግራይ ትበሃል ምስ ሃዝባ ካብ ፖለቲካ ካርታ ሓኺኽካ ምጥፋእ ከምዝኾነ ብጭቡጥ ኣሪእዮምና እዮም። እዚ እኩይ ሓሳቦም ኣብ ዝኸኣሉዎ እዋን ክፍፅሙዎ ድሌት ከምዘለዎም ግልፂ ገይሮምልና እዮም። ምኽንያቱ ትግራዋይ እንዳሃለወ ከም ባህግና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢሎም ዝደምደሙ ሓይሊታት እዮም። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ከም ህዝቢ ወለዶ ከይቕፅል ዘየገበሩዎ የለን። ካብ ሰብ ሓሊፎም ማእለያ ዘይብለን እንስሳ በሊዖም ምስ ጸገቡ ኣኪቦም ዝረሸኑ ፀላእቲ እዮም። ቆዋሚ ተኽሊን ብሓመድ ማይ ዕቀባ ዘዕበናዮም ኣግራባትናውን ኣብሪሶምልና እዮም። ሓሪስና ከይንበልዕል ኣርዑተ ንዊት ሰይሮም ዘቃጸሉና እዮም። ካብ መረበትና ኣፈናቒሎም ብተመልከተለይ ገመድ ናኣሰሩ ፍቖዶ ሩባታትን ጎዳጉዲን ደርቢዮምና እዮም። ኣብ መሉእ ኢትዮጵያ ዝርከብ ትግራዋይ ሃዲኖም ካብ ስደት ተመላሲ ትግራዋይውን ፎቖዶ ቤት ማእሰርቲ ይሳቐን ይቕተልን ኣሎ። ክንደይ ኢልካ ክቑጸር። ዓለም እውን ብፅንዓትናን ጅግንነታን ተደሚማ ኣብ ክንዲ ትድግፈና ብጥሜትን ሕማምን ዕጥቆም ክፈትሑ እዮም ዝብል እምነት ተሓንጊጣ ፅቡቓት ቃላት ናተዛረበት ግዜ ትፅበይ ኣላ። ከም ህዝቢ ዘለና መማረፂ ፀቢብ ምዃኑ ናራኣየት ንዚ እኩይ ተግባርን ድሌትን ቕቡል ገይራቶ እያ።
ሎሚ ጌጋ ንፃወረሉ ኩነታት ሰለዘይብልና መራሕትናውን ጌጋ ከይትፍጽሙ ሓደራ። ብፍላይ ኣብ ፖለቲካን ዲፕሎማሲን መዳይ ዕውትን ቕልጡፍን ስራሕ ንምስራሕ ህዝቢኹም ዝብለኩም ስምዑ። ፖሊቲካናን ዲፕሎማሲናን ዓለም ብኣግባቡ ዝተረድአን እዚ ዘበን ዝጠልቦ ፖለቲካዊ ቋንቋ ዝተቓነየን ክኸውን ይግባእ፡፡ እንተተጠቒምናሉ ትግራይ ንዙይ ዝኸውን ሰብ መሊኡዋ። ነውፅኦም መግለፂታትውን ህዝቢና ኣጋጢሙዎ ዘሎ ጥፍኣት ኣጉሊህኻ ምቅላዕ እምበር ፀላእትና ክንድምስሶምና ኢና ዝብሉ ወታደራዊ ቃላት እንተዘየህልዎ ይምረፅ። ሙያ ብልቢ እዩ ከምቲ ዝበሃል ናይ ልቢኻ ናገበርካ ንሰላም ቅሩብ ምዃንካ ምርኣይ እንተነኣሰ ግዳይ ሚዲያ ፕሮፓጋንዳን ኣይትኸውንን። እንተ ጀጋኑ ሓ.ም.ት ግን ምስ መራሕትኹም ኣብ ናይ ውግእ ታሪኽ ሓዱሽ ሪከርድ ኣመዝጊብኩም ኣለኹም፣ ይመልኣልኩም ጥራይ እዩ ዝበሃል። እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብዝኾነ ኩነት ዘይፍታሕ ወሓስ ህዝቡ ኮይኑ ክቕፅል እዩ።
እሞ ኣንታ ጀግና ህዝቢ እዚ ኩነታት ከምዚ ዝበለ ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ስለዝኾነ ንሽግርና ዝምጥን ኩለመድያዊ ምንቅስቓስ ክንገብር ይግባእ። እዞም ሕቶታትን ሓሳባትን ካብ ህራሰይ ኣተሲኦም ኮፍ ኣበሉኒ። እንታይ ይገበር ንዝብል ግን መልሲ ዘይብለይ ናብ ህራሰይ ይምለስ ኣለኹ። ክህርስ።
ትግራይ ተዓዊታ ክትወፅእ ናይ ግድን እዩ።

Share.

Leave A Reply