ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ መኸተን ቃልስን እዋን፣ ህዝቢ ትግራይ ውሕሉል ናይ ቃልሲ ፅንዓቱን ዘይፀዓድ ጅግንነቱን ከምኡ እውን ክምህ ዘይብል መኸትኡን ብግብሪ ዘመስከረሉ ታሪኻዊ ዓመት ከምዝነበረ ኩሉ ዝግንዘቦ ጉዳይ’ዩ። ኣብ ልዕሌና ተኣሊሙ ዝነበረ ትሉም ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት፣ ፀግዕን ዘራይን እንከይኣቋመትና ኣብ ቅልፅምና ጥራሕ ብምትእምማን፣ ነዚ ኹሉ ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልን ጋዓገልጦሞምን ደዃዕዃዕ ኣቢልና፣ ዳግም መስደመም ቅያ ፈፂምና ኢና። ከም ህዝቢ፣ ውሕሉል ተፃዋርነትናን ፅንዓትናን ዝፈታተኑ ፅንኩራት መድረኻት ብብቕዓት ሰጊርና፣ ኣብ ከይዲ መኸተና ንዘጓነፉና ከበባታት ፈንፂሕና፣ ርእስና ኣቕኒዕና ክንምርሽን ኣብ ልዕሌና ዝተፍሓሱ ብዙሕ ዝዓይነቶም ውዲታት ንሓዋሩ ንምእላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ወፍሪታት ንርከብ።
ከም ህዝቢ መንነትና፣ ክብረትናን ሓርነትናን ኣውሒስና ክንነብር እንኽእል ድማ ‘ብቅልፅምናን ብሓይልናን’ ምዃኑ ዳግም ተረጋግፁ’ዩ ። ኣብ ናይ ቀረባ ኮነ ናይ ርሑቕ ታሪኽና እውን፣ ትግራዋይ ክብሩን መንነቱን ኣውሒሱ ርእሱ ኣቕኒዑ ክቕፅል ዝኸኣለ ብስሪኡ ምዃኑ ንርዳእ። ብቐፃሊ እውን ህላወናን ድሕንነትናን ውሑስ ጌርና ክንቅፅል፣ ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ልብና ኣውድቕና ብምልኣት ክንረባረብ፣ ከም ህዝቢ ርእስና ኣቕኒዕና ክንስጉምን ዘኽእለና እንኮ ኣማራፂ ‘ሓዪልካ’ ምንባር ምዃኑ ዘየማትእ እዩ። ስለዝኾነ ኣብዚ መዳይ እውን ብቐፃሊ ልዑል ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ንፅባሕ ዘይበሃል ጉዳይ እዩ።
እቲ ብድሙቕ ዓወት እናተፀንበለ ንቕድሚት ዝምርሽ ዘሎ መኸተና፣ ዛዚምና ባህግን ምርጫን ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእነት ክሰምር ምግባር ግድን’ዩ። ናይ ህዝብና ባህጊ ዝጉዕፅፅ፣ ምርጭኡ ከይሰምር ዘተዓናቕፍ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ብዘተኣማምን ብርኪ ብምእላይ፣ ብመሪር ተጋድልኡ ብዝተኸሎ ናይ ወሳናይነት ስርዓቱ ኣቢሉ፣ መፃኢ ጉዕዝኡ ብሩህን ውሑስን ንምግባር ብምርጭኡ ክውስን፣ ባህጉ ከምዘዕዉትን ድማ ንፃት’ውን እንተኾነ ዘጠራጥር የብሉን። እዚ ብሄራዊ ዕላማ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዓወት ንምኽንባት ድማ፣ ሕዚ’ውን ሓድነትናን ስምረትናን ዝያዳ ኣሐይልና ነካይዶ ዘለና መኸተ ከምቲ ልሙድ ብዝለዓለ ብሄራዊ ኒሕን ወነን ክንረባረብ ደጊመ የዘኻኸር።
ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና!
ትግራይ ትስዕር!
ሰላም!

Share.

Leave A Reply