ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ናብ መኸንበቲኡ ይቀራረብ ኣሎ። መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ረቢቡ ፀላእትና ንምደምሳሰ ዝግበር ዘሎ ኩለ መዳይ ርብርብ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ። እኽልን ክርዳደን ኣፀፅዩ ዝፈሊ ህዝባዊ ሰራዊትና ክሳብ ሕዚ ብዘካይዶ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ሰርዓት ፋሽሽታዊ ጉጅለ መሊእኻ ንምቕባር ኣብ ዘኽእል ድርኩኺት ዓወት ንበፅሕ ኣለና።

ኣበዚ ዘካየድ ዘሎ ፅውት ወታደራዊ ወፍርታት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሰላማዊ ህዝቢ ከይልከም ፣ ከይጉዳእ ፣ ንብረትን ጥሪትን ህዝቢ ጉዳኣት ከይበፅሖ ብፍላይ ድማ ከተማታት ኣምሓራን ዓፋርን ማእኸል ውግእ ከይኾና ዝከአሎ ጥንቓቐ እናገበረ ፀኒሑ እዩ። ብተግባር ነዚ ዝርኢ ዘሎ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ኣምሓራን እውን ንህዝባውነት ሓልዮትን ሰራዊትና ምስክርነቱ ይህብ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኮይኑ ኩሉ መዳይ ድጋፍን ምትሕብባርን ይገብር ኣሎ።

እንተኾነ ግና እዚ ፀረ ኩሎም ህዝብታት ዝኾነ ኣራዊት ሰርዓት እቲ ውግእ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ክኸውን ብዝዓቢ ደማ ኣብ ከተማታት ክገብሮ ይፅዕር ኣሎ። ብዝላዓለ ጥንቃቐን ብልሓትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ዝኣተዋ ከተማታት ዓፋርን ወሎን ብነፋሪትን ብደሮንን አናጨፍጨፈ ህዝቢ ክሃልቕ ይገብር ኣሎ። እዚ ግብዝ ስርዓት ፋሽሽት አብይ ክሳብ እስንትፋሱ ትሓልፍ ከምዚ ዝበለ ተግባር ካብ ምፍፃም ንድሕሪት ዝብል ኣይኮነን።

ሰራዊትና በዚ ምኽንያት ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ንምቕናስ እቲ ስርዓት ብሓፂር ግዜ ብምዕናው ይረባረብ ኣሎ። ብአንፃሩ ድማ ስርዓት እናፈረሰ እንትኸይድ ስርዓት ኣልቦነት ፣ ሰርቂ ፣ ንብረት ህዝብን መንግስትን ምውራርን ካልኦት ገበናትን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ፀላኢ ዓውደ ውግእ ክትኸውን ዝገበራ ከተማ ሽዋ ሮቢት ሰራዊትና ብውሕሉል መንገዲ ተቆፃፂሩ ንቅድሚት አብ ዝኸደሉ እዋን ነዚ ከም ዕድል ተፀቒሞም ብዝተወደበን ብወልቀን ንብረትን ፅሪትን ህዝቢ ሽዋ ሮቢትን ከባቢአን ተወሪሩ እዩ። ሓደ ህዝቢ ምስ ካሊእ ህዝቢ ብምግጫው ፖለቲካዊ ትርፊ ክረኽቡ ህራስ ዘይብሎም አካላት እውን ኣይተስአኑን። ከምዚ ዝበለ ተግባር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን። ንቕደሚት እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ተመሳሳሊ በደል ክፍፀም ብፍፁም ኣይፈቕድን።

ኣብ ቐፃሊ እውን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ጥፍኣት ከይፍፀም ፣ ዝካየዱ ውግኣት ካብ ከተማ ወፃእ ንምግባር ኣብ ህዝቢ ክበፅሕ ዝኽእል ንምቅናስ ዝከኣል ኩሉ ጥንቃቐን ፃዕርን ክግበር እዩ። እንተኾነ ግን ብናይ ሰራዊትና ፃፅሪ ጥራሕ ውሕስ ምግባር እካኣል ኣይኮነን። ህዝቢ በብካባቢኡ ተወዲቡ ንብረቱን ሰላሙን ክሕሉ እንተዘይኽኢሉ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይኽእልን። ብፍላይ መላእ ህዝቢ ደብረብርሃንን ካልኦት ከተማታትን ብዝተወደበ መንገዲ ከተማኩምን ትካላትኩምን ክትሕልዉ ይግባእ።ፋብሪካታትን ትካላትን ጉኣት ከይበፅሖም ኩሉ ነባሪ ብፅሒቱ ክዋፃእ ይግባእ። ምንጪ ሰራሕ ዕደልን ናብራን ዝኾነ ትካላት ምሕላው ማለት ሂወት ብዙሓት ዜጋታት ምዕቃብ ምኻኑ ብምግንዛብ ኩሉ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ይግባእ። ኣብዘን ትካላት ዘለኹም ሰራሕተኛታትን ሓለዋን እውን ብዘይ ስግኣት ትካልኩም ክትሕልውን ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡን ይግባእ።

ካብዚ ብተወሳኺ ቅድም ኢሉ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ ኣብ ጣብያ ፣ ወረዳን ቤተ መዘጋጃብ ዘለኹም ኣመራርሓ ደደሕሪ እዚ ዝፈረሰ ዘሎ ሰርዓት እናተጓየኹም ካብ እትዉዕሉ ተረጋጊዕኹን ህዝብኹም ኣገልግሉ። ህዝቢ ኣተሓባቢርኩም ሰላምን ፀጥታን ወረዳኩም ጣብያኩምን ከተማኩምን ናብ ምሕላው ክትወፍሩን ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡን ደጊምና ነተሓሳሰብ።

እዚ መሀውተትን አብቃሉ ዘይርከብ ፀረ ህዝቢ በቶም አለውኒ ዝብሎም ስዑራት ጀነራላቱን ንሶም ዝመርሕዎ ሰሩዕ ሰራዊትን ደው ከብሎ ዘይከኣለ ውግእ ክበሃል ሰሚዑ ግዲ ኣነ ከይደ ዘሚተ ኣለኹ እናበለ ህዝቢ ብምትላል ስቪላት ካራን ገዞሞን ኣትሒዙ ከዘምት ይግዕር ኣሎ። ብዝከኣሎ ዓቕሚ ከተማ ደብረብርሃንን ካልኦት ከተማታት ማአኸል ዓውደ ውግእ ንምግባር እውን ይፅዕር ኣሎ። ናይ ሰላም ኣማራፂ ሙሉእ ብሙሉእ ዓፅዩ ክሳብ አዲስ አበባ ክዋጋእ ወሲኑ ድፋፅ ይኹዕት ኣሎ። ዝኹዕቶ ዘሎ ጉደጓድ ክዋገአሉ ድዩ ወይስ ክቕበረሎ ፅባሕ ዝርአ ኾይኑ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ነዚ እኩይ ናይ ጥፋኣት ተግባር ክቃወሞን ይኣክል ክብሎን ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ይፅውዕ።

Share.

Leave A Reply