ፋሽሽታዉያንን ወረርትን ሓይሊታት ብጥሙር ቅልፅምካ መኽት!!

ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን ገባቲ ሓይሊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዘካየድዎን የካይድዎ ዘሎውን ጃምላዊ ጨፍጫፍ ጆኖሳይድን ቅሉዕ ኣረመኒያዊ ወታደራዊ ወራር ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቑፂሩ ኣሎ።

ፋሽሽታዉያንን ወረርቲ ሓይልታት ኣብዚ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዘቁፀረ ቅሉዕ ወታደራዊ ወራር ኩሉ ዓቅሞም ኣዋዲዶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎምን ይፍፅምዎምን ዘለዉን ግፍዕታት ካብ እዋን ናብ እዋን ኣጠናኺሩ ብምቅፃል ሐዚዉን ኣብ ህዝብና ከቢድ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ፈጢሮም ህዝብና ግዳይ ሞትን ሕማምን ገይሮምዎ ዘለዉ ዓፅቦን ክባን ኣይኣክልን ኢልዎም ብዕለት 11 ሕዳር 2014 ዓ/ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ኣብ መንበሪ ንፅሃን ወገናትና ደብዳብ ነፈሪት ብምክያድ ከቢድ ጉደኣት ኣብፂሑ ይርከብ።

ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን ገባቲ ሓይሊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፊ ሰለሰተ ዓመትን መንፍቅን እዛ ሃገር ካብ ዝተረጋገዐ ሰላምን ልምዓትን መንገዲ ኣታዓናቂፎም ናብ ቁልቁለት ጉዕዞ ደልሃመትን ምብትታንን ሓደጋ ዘእተዉ ወንጅለኛታት ሐዚዉን ንምንዋሕ መንበረ ስልጣኖም ካብ ዘለዎም ባህጊ ዝብገስ ግዜ ንምግዛእ ብሓደ ገፅ ሰላም ከምዝደልዩ ኣምሲሎም ብተደጋጋሚ ልኡኻት ናብ መቐለ ይሰዱ፣ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ፥ ኣ/ኣበባን ካልኣት ክልላት ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብመንነቶም ጥራሕ እናፈለየ ብጅምላ ይኣስር የሳቅይ፥ ይቐትል፣ ንህፁፅ ረድኤት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝመፃ መካይን ናብ ትግራይ ክኣትዋ ኣብ ጉዕዞ ዝነበራ ካብ መንገዲ ይምልስወን ከምዘለዉ መላእ ህዝብና፣ ብፍላይ ድማ መላእ ህዝብታት እዛ ሃገርን ማሕበረሰብ ዓለምን ተግባርን ባህርን እዞም ዕሉላት ፍሽሽታዉያንን ወረርትን ሓይሊታት ሓሰትን ምጭብርባርን ከምኡዉን ክሕደትን መለለይኦም ምዃኑ ዳግም ዘረጋግፅ ምኳኑ ክትግንዘቡዎ ይግባእ።

ሰለዝኾነ ኣብ ዉሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘለኻ መላእ ህዝብ ትግራይ ከምቲ ካብ ብጋሓቱ በዞም ፋሽሽታዉያንን ወረርትን ሓይሊታት ተግባርን ባህርን ንፃት እዉን ከይተደናገርካ የግዳስ ዉዲታቶምን ሽርሕታቶም ብዉሕልሉ ናይ ቃልሲ ተሞክረኻ እናበርዐንኻ ዘካየድካዮ ተጋድሎ ሐዚዉን ከምህዝቢ ከፅንቱና ደቂሶም ዘይሓድሩ ፀላእትና ኣብ ዓፅረሞት ኮይኖም እዉን ትግራዋይ ዝተብሃለ ፍጡር ኩሉ ንምስኳንን ንምብስባስን ካልኦት ተወሰኽቲ ወንጀላት ይፍፅሙ ዘለዉ ምዃኖም ተረዲእኩም በደልን ግፍዕን ህዝብና ንምሕፃር መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብተደጋጋሚ ዝገለፆም ዝወሰዶም መርገፂ መስል ርእስ ዉሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኩን እዋን ንዋጋ ዕዳጋ ከምዘይቐርብ ነዚ ንምዉሓስ ድማ መፍትሒኡ ኣብ ቅፅልምና ዝምስረት ምዃኑ ብምእማን ሐዚዉን ዘለና መማረፂ ብሓይሊ ደመኛ ፀላእትና ንምድምሳስ ዝያዳ ምቅላስ ናብ ዝጠልብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣቲና ሰለዘለና መላእ ህዝብና ከምቲ ልሙድ ሓድነትካ ኣስጢምካ ተወዲብካ ብጥሙር ቅልፅምካ ክትምክት መንግስቲ ትግራይ ይፅዉዕ።

ኣብ መወዳእታ ጉጅለ ፍሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድን ገባቲ ሓይሊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምፅናት ኣብ ዝኣወጅዎ ቅሉዕ ወታደራዊ ወራርን ዝፈፀምዎ ጆኖሳይድን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፍኩም ኣካላት ከምኡዉን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ እዛ ሃገር ንፁሃን ተወለድቲ ትግራይ ብመንነቶም ተፈልዮም ክእስሩን ኣብ ጨፍጫፍ ከተማታት ትግራይን ኢድኩም ዘእተኩም ወንጀለኛታት ኩልኹም ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ካብ ኢድ መንግስቲ ትግራይ ሰለዘይተምልጡ ብሕግን ስርዓትን ከምኡዉን ብሓይሊ ከምዝፋረደኩም ክትፈልጡ ይግባእ ፡፡

ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቅልፅምና!

ትግራይ ትስዕር!!

መንግስቲ ትግራይ
13 ሕዳር 2014 ዓ/ም
መቐለhttp://መንግስቲ ትግራይ 13 ሕዳር 2014 ዓ/ም መቐለ

Share.

Leave A Reply