Month: November 2021

ኣብ ኩናት ትግራይ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ብፍላይ ድማ ዘመናዊ መሳርሒ ኩናት ኣብ ምዉፋይ ካብ ዝተሳተፋ ሃገራት ኣፍሪካ ወፃኢ ከምኒ ዓረብ ኢምሬት…

ንፆታዊን ሓድነታዊን ማዕርነት ህዝብታት ልዑል ዋጋ ዝኸፈላ ደቂ ኣነስትዮ ትግራይ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራ፣ ብፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ርእሰን ኣድኒነን ተሰከምቲ…

ኣብ ራዕዲ ዝርከብ ገባቲ ሓይሊ ኣምሓራን ሰራዊት ኣብዪን ንሓላፊ ፀጥታ ከተማ ደብረብርሃን ምእሳሩን ኣብታ ከተማ እዋን እቶ እቶ ብምእዋጅ ህዝቢ…